خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

انجام انواع خدمات حسابرسی شامل : حسابرسی صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی ، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالیاتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران .

با توجه به مسئولیت حسابرس مبنی بر دستیابی به شواهد و مدارک قابل قبول در جهت نتیجه گیری منطقی و ارائه نقطه نظرات حرفه ای خود نسبت به صورتهای مالی، همواره اطمینان نسبی برای استفاده کنندگان در جهت بهره برداری و تصمیم گیری منطقی از صورتهای مالی فراهم می گردد. شایان ذکر است ابزارهای مهمی از جمله بررسی و شناخت دقیق از محیط کسب کار و سیستم کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی ، استفاده از مبانی منطقی و عملی و بکارگیری صحیح اصول و استانداردها ی حسابداری و حسابرسی و جذب آموزش نیروهای کارآمد حسابرسی و انجام فرایندهای تکمیل کننده حسابرسی از جمله روشهای تحلیلی، بررسی ریسک های حسابرسی می تواند امکانات بالقوه ای را برای تصمیم گیری مناسب و مطلوب نسبت به صورتهای مالی فراهم نماید.

 

خدمات و فعالیت های موسسه:

پرینت