حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

با عنایت به ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 اجازه تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی آمادگی ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی را داشته و در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.

خدمات مالیاتی شامل:

  • مالیات اشخاص حقیقی
  • مالیات اشخاص حقوقی
  • تنظیم اظهارنامه ی مالیاتی
  • دفاع مالیاتی
  • استرداد مازاد مالیاتی اشخاص
  • خدمات مربوط به ریسکهای مالیاتی
  • خدمات مربوط به انتقاالت مالیاتی از یک کشور به کشور دیگر (مالیات بین المللی)

پرینتایمیل