خدمات

حسابداری

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را درباره‌ی واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذینفع و ذیعلاقه قرار می‌دهد .

این اشخاص شامل مدیران ، صاحبان سرمایه ، اعتبار دهندگان ، سازمان های مالی و اقتصادی دولت و از این  Accounting Information از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری یاد می شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر سازمان ها و واحدهای تجاری و System  گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم گیرندگان ، طراحی شده است .

طبق  « بیانیه اساسی تئوری حسابداری » : حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی ، اندازه گیری و بیانیه گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات در تشریح این تعریف آورده اشت بر اساس دیدگاهی جامع ، « اطلاعات حسابداری » را می توان « اطلاعات اقتصادی » تلقی کرد .

اطلاعات مربوط به معاملات روزمره ، اساس تهیه گزارش های مالی را تشکیل می دهد . در واحد های بازرگانی ، فعالیتهای نظیر خرید و فروش کالا ، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه های جاری مانند اجاره ، حقوق ، بهای آب و برق از جمله معاملات روزمره است .

پرینتایمیل