تنظیم اظهارنامه های مالیاتی اعم از عملکرد ارزش افزوده

تنظیم اظهارنامه های مالیاتی اعم از عملکرد ارزش افزوده

اظهارنامه مالیاتی مبنای تعیین مالیات شرکتهاست، اظهارنامه مالیاتی معتبرترین سند مالی جهت ارائه به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می باشد.،تهیه صحیح اظهارنامه مالیاتی امکان استفاده از معافیت‌ها و امتیازات ویژه را برای شرکت‌ها فراهم می سازد،قبول اظهارنامه توسط ممیزین موجب اعتبار و حسن سابقه شرکت نزد دارائی می گردد، اغلب شرکت‌ها و مراکز کسب به علت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی یا رد اظهارنامه مالیاتی مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین می شوند.

 خدمات و توانایی های قابل ارائه گروه آرین تدبیر عبارتند از : 

 • تسلط کامل بر  قانون تجارت ( انواع شرکتها و دفاتر قانونی)
 • تسلط کامل بر مبانی قانون مالیات‌های مستقیم(نحوه نگهداری و تحریر دفاتر، ارائه گزارشاتی که منجر به مورد قبول شدن دفاتر می گردد، معافیت‌ها، جرایم و بخشودگی‌ها)
 • تسلط کامل بر معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول
 • مسلط به  انواع و چگونگی مدارک و مستنداتی که باید به کارشناسان مالیاتی ارائه شود.
 • تکمیل جدول سود و زیان:(تسلط کامل بر استاندارد سود و زیان ، نحوه تهیه صورت سود و زیان ، نحوه تکمیل جداول مختلف مربوط به سود و زیان)
 • تکمیل جدول ترازنامه:( مسلط به استاندارد های حسابداری مربوط به سرفصل‌های ترازنامه( پیش پرداختها، بدهکاران، موجودیها، داراییهای ثابت، سرمایه‌گذاریهای بلند مدت وکوتاه مدت، حساب‌های دریافتنی وپرداختنی، تسهیلات مالی، ذخایر و…)
 • نحوه تکمیل جداول مختلف مربوط به ترازنامه
  • تکمیل جداول مربوط به بهای تمام شده(مسلط به  استانداردهای حسابداری محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته،نحوه تهیه فرم‌های موردنیاز ممیزین دارایی در اثبات بهای تمام شده)
  • فرم‌های تکمیلی و قوانین مختلف در تهیه اظهارنامه مالیاتی

پرینتایمیل